ابوترابی فرد، سید علی‌اکبر

Hot
pdf

ابوترابی فرد، سید علی‌اکبر

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

ابوترابی فرد، سید علیاکبر، روحانی و مبارز سیاسی. سید علیاکبر ابوترابی فرد ـ که پس از این به اختصار از او به ابوترابی نام میبریم ـ در 1318 در خانوادهای روحانی،در قم به دنیا آمد. جد وی، سید ابوتراب حسینی ابوترابی از عالمان معتبر قزوین بودو مرجع تقلید بسیاری از اهل قزوین به شمار میرفت. پدر وی، سید عباس ابوترابی نیز از عالمان مشهور قزوین بود. وی مطابق اسناد ساواک از روحانیان مخالف رژیم پهلوی و نیز از عالقمندان امام خمینی بود. او در 1357،در جریان پیروزی انقالب اسالمی و سقوط رژیم پهلوی، رهبری مردمقزوین را بر عهده داشت )← یاران امامبه روایت اسناد ساواک )28 ،)ص هفت ـ نه؛ عاملی، ص19 ـ 20 ،22؛ برای اطالع بیشتردربارهی پدر و جد ابوترابی ← همان، ص20 ـ 35.)

You've just added this product to the cart: