موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم،

Hot
pdf

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم،

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، مبارز سیاسی، از مسؤوالن عالیرتبهی نظام جمهوری اسالمی و نیز از مراجع تقلید شیعه. سیّد کریم موسوی کریمی مشهور به سید عبدالکریم موسوى اردبیلى در 1304 ،در شهر اردبیل، در خانوادهاى روحانى به دنیا آمد. پدر وی ـ که از عالمان دین بود ـ سید عبدالرحیم و مادرش سیده خدیجه نام داشت. موسوی اردبیلی تحصیالت خود را در شش سالگى با ورود به مکتب خانه آغاز کرد. او پس از فراگرفتن قرآن کریم به آموختن کتابهایى مانند: گلستان سعدی، نصاب الصبیان، ابواب الجنان، درّهی نادرى و تاریخ وصاف پرداخت. موسوی اردبیلی در 1319 به قصد ادامهی تحصیل و فراگرفتن دروس حوزوى به مدرسهی مال ابراهیم در اردبیل رفت. وی با وجود آن که در آن زمان به دلیل فشار حکومت رضاخان بر طالب و روحانیان، رغبتی به خواندن دروس حوزوی وجود نداشت و مدرسهی مذکور تنها دارای چهار طلبه بود به فراگرفتن دروس حوزوی پرداخت. او تا 1322 با خواندن کتابهای جامع المقدمات، سیوطی، جامی، مطوّل، حاشیهی مال عبداهلل، شرح شمسیه، معالم االصول و شرایع االسالم، دروس مقدماتی و سطوح اولیه را طی کرد و سپس خود به تدریس دروس مقدماتی و همچنین وعظ و سخنرانی در اردبیل و مناطق اطراف آن پرداخت )← مختصری از زندگینامهی علمی حضرت آیةاهلل العظمی موسوی اردبیلی، ص5 ،7 ،10 ـ 12.)

You've just added this product to the cart: