ایمانی، اسدالله

Hot
pdf

ایمانی، اسدالله

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

ایمانی، اسداهلل، روحانی، مبارز سیاسی، نمایندهی ولی فقیه در استان فارس و امام جمعهی شیراز. او در 1326 در کازرون به دنیا آمد. پدرش، محمدصادق ایمانی با وجود آن که از عالمان دین بود، به شغل بزازی اشتغال داشت. ایمانی تحصیالت ابتدائی را در کازرون طی کرد و در همان شهر در حوزهی علمیهی صالحیه به آموختن مقدمات علوم دینی پرداخت )← فرهنگنامهی رجال روحانی عصر امام خمینی، ج1 ،ص70؛ پایگاه اطالع رسانی نمایندهی ولی فقیه در استان فارس و امام جمعهی شیراز(. ایمانی به منظور ادامهی تحصیل در 1341 به قم رفت. او در آنجا کتابهای سطوح فقه و اصول مانند: شرح لمعه، قوانین، رسائل، مکاسب و کفایه را نزد محمدتقی ستوده، حسین شب زندهدار، غالمرضا صلواتی، محمد فاضل لنکرانی، جعفر سبحانی، مصطفی اعتمادی و سید محمدباقر سلطانی در هفت سال خواند و پس از آن در دروس خارج فقه و اصول استادانی مانند: سید محمد محقق داماد، میرزا هاشم آملی، سید محمد رضا گلپایگانی و ناصر مکارم شیرازی شرکت کرد و به درجهی اجتهاد نایل شد. ایمانی همچنین نزد یحیی انصاری و عبداهلل جوادی آملی به آموختن فلسفه پرداخت. عالوه بر آن او با شرکت در درسهای اخالق حسین شب زندهدار و بحثهای سیاسی و اجتماعی ناصر مکارم شیرازی و عبدالرحیم ربانی شیرازی به دانش خویش افزود )← فرهنگنامهی رجال روحانی عصر امام خمینی، ج1 ، ص70 .)

You've just added this product to the cart: