امید نجفآبادی، فتحاهلل،

Hot
pdf

امید نجفآبادی، فتحاهلل،

ریال10,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1-1-1-1-1-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

امید نجفآبادی، فتحاهلل، روحانی، مبارز سیاسی و نمایندهی مجلس شورای اسالمی. فتحاهلل امید نجفآبادی در ۱۳۲۲ در نجفآباد اصفهان به دنیا آمد. پدرش محمود نام داشت )← یاران امام به روایت اسناد ساواك )۲۱ ،)ص۱86؛ زرینی، ص۱9۱ .)او مقدمات علوم دینی را در نجفآباد نزد عالمانی چون شیخ عباس ایزدی، غالمحسین منصور و ابراهیم ریاضی فراگرفت و سپس به قصد ادامهی تحصیالت حوزوی به قم رفت. امید نجفآبادی دروس سطح و خارج فقه و اصول را نزد آیتاهلل سید حسین بروجردی، امام خمینی، حسینعلی منتظری و سید محمدحسین طباطبائی به پایان رساند و به درجهی اجتهاد رسید. گفته شده که او همچنین به استفاده از دروس عالمه سید محمدحسین طباطبائی نیز پرداخت ولی در منابع به اینکه چه علومی را از او آموخته نشده است )← حسنی، ص۱88 ـ ۱89 ،پانوشت(.

You've just added this product to the cart: