امام موسي صدر

Hot
pdf

امام موسي صدر

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1-1-1-1-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

امام موسي صدر، در 14 خرداد 1307 هجري شمسي در قم به دنیا آمد. نسب موسي صدر باا ساي د دد داسطه به امام موسي کاظم )ع( ميرسد د علمایي چون شهید ادل، شهید ثاني د شیخ حر عاملي از اجداد مادري دي هستند. جد پدري اد آیت اهلل سید اسماعیل صدر، جانشین آیت اهلل میارزا حسان شایرازي د مرجاا زماان خود، د جد مادري اد آیت اهلل حاج آقا حسین قمي، جانشین آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهاني د رهبر قیام مردم مشهد بر علیه رضا خان بود. پدرش سید صدرالدین صدر، معادن شایخ عباداليریم حاا ري در تأسای حاوزة علمیة قم بود د پ از درگذشت دي، به همراه دد تن از مراجا دقت، زعامت د مرجعیت شیعیان را به عهاده گرفت )یاران امام به ردایت اسناد ساداک، ج17/1 ،ص21-22؛ کمالیان د رنجبر کرماني، ج2 ،ص 21؛ گااارش کمیتة پیگیري سرنوشت امام موسي صدر، ص20.

You've just added this product to the cart: