امام جماراني، سيد مهدي،

Hot
pdf

امام جماراني، سيد مهدي،

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1-1-1-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

امام جماراني، سيد مهدي، سيد مهدي امام جماراني در 1314 ،در جماران )از توابع تهران(، در خانوادهاي مذهبي و اهل علم متولد شد. پدر او، سيد حسن امام جماراني و پدر بزرگش سيد حسين امام جماراني از روحانيان برجستهي شميران بودند )← مصاحبهي نگارنده با امام جماراني، 20/7/1393 .)امام جماراني تحصيالت ابتدائي را در مدرسهي نراقي شميران به پايان رساند و دروس مقدماتي مانند صرف و نحو را نزد پدرش فراگرفت. او سپس در 1329 ،در پانزده سالگي عازم حوزهي علميهي قم شد و به توصيهي پدرش تحت سرپرستي سيد محمد هندي به آموختن دروس حوزوي پرداخت. امام جماراني همچنين در آغاز ورود به قم با فدائيان اسالم آشنا شد و تحت تأثير افکار و انديشههاي آنها قرار گرفت. او در ادامهي تحصيالت خود ادبيات و منطق را نزد سيد محمد هندي مزبور، ميرزا محمدباقر اردستاني و محمدرضا رباني تربتي و سطوح عالي فقه و اصول را نزد حاج شيخ مصطفي اعتمادي، ميرزا باقر مرندي، حاج شيخ محمدتقي ستوده و سيد محمدباقر سلطاني طباطبائي و تفسير را نزد ميرزا علي مشکيني آموخت )← مصاحبهي نگارنده با امام جماراني، 20/7/1393

You've just added this product to the cart: