اشرفي اصفهاني، عطاء الله

Hot
pdf

اشرفي اصفهاني، عطاء الله

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1-1-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

اشرفي اصفهاني، عطاء اهلل، روحاني، مجتهد، مبارز سياسي و ملقّب به چهارمين شهيد محراب. عطاء اهلل اشرفي خوزاني مشهور به حاج آقا عطاء و نيز آیت اهلل اشرفي اصفهاني در 1279 ،در سِدِهی اصفهان )خمينيشهر كنوني( در خانواده ای روحاني به دنيا آمد. پدرش ميرزا اسداهلل و جدّش ميرزا محمّدجعفر از علمای مشهور سده بودند )← یاران امام به روایت اسناد ساواك )25 ،)ص 14؛ رباني خلخالي، ج2 ،ص619؛ قس یاران امام به روایت اسناد ساواك )25 ،)ص پنج؛ اشرفي اصفهاني، ص 19 كه سال تولد او را به اشتباه 1281 دانستهاند(. اشرفي اصفهاني دروس مقدّماتي را در سده آموخت و در دوازده سالگي به منظور ادامهی تحصيل راهي اصفهان شد. او طي ده سال اقامت در اصفهان، ادبيات و سطوح فقه و اصول و یك دوره درس خارج اصول را در محضر اساتيدی چون: سيد مهدی دُرچهای و سيد محمّد نجفآبادی فراگرفت )← اشرفي اصفهاني، ص19 .)بنا به گفتهی اشرفي اصفهاني او در دوران طلبگي دچار فقر و سختيهای بسيار بوده است )برای نمونه ← همان، ص19 ـ 20 .)اشرفي اصفهاني در 1302 به منظور ادامهی تحصيل و استفاده از دروس استادان حوزهی علميهی قم، اصفهان را به قصد قم ترك گفت.

You've just added this product to the cart: