احمدی میانجی، علی

Hot
pdf

احمدی میانجی، علی

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

احمدی میانجی، علی. او در 1305 در روستای اوچ تپه )از توابع میانه( در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد. پدرش مال حسینعلی و جدّش شیخ احمد از عالمان محل و مورد اعتماد و احترام اهالی منطقه بودند )ر. ک: احمدی میانجی، ص13 ـ 14 ،17 ،19؛ قس اباذری، 1374 ،ص230؛ عقیقی بخشایشی، ج5 ،ص2891 ـ 2892 که محل تولد او را روستای پورسوخلو دانستهاند؛ برای اطالع بیشتر دربارهی اجداد میانجی ر. ک: اباذری، 1381 ،ص129 ـ 132 .)احمدی میانجی در نوجوانی با خواندن کتابهای گلستان سعدی، ابواب الجنان و جامع المقدمات نزد پدرش آموختن ادبیات فارسی و عربی را آغاز کرد )ر. ک: احمدی میانجی، ص22 ـ 23؛ عقیقی بخشایشی، ج5 ،ص2892 .)پدرش او را در 12 سالگی برای ادامهی تحصیل به میانه فرستاد. با وجود آنکه در آن زمان علما و طالب علوم دینی توسط حکومت رضاشاه تحت فشار قرار داشتند، احمدی میانجی به فراگرفتن علوم دینی روی آورد. او نزد تعدادی از عالمان میانه به نامهای ابومحمد حجتی، مهدی جدیدی و لطفعلی زنوزی به فراگرفتن کتابهای مطوّل، حاشیهی مالّ عبداهلل، معالم، شرح لمعه و قوانین مشغول شد )ر. ک: احمدی میانجی، ص23 ـ 27 ،43 ،47 ـ 48؛ اباذری، 1374 ،ص230 ـ 231؛ همو، 1381 ،ص133 ـ 135 .)به گفتهی احمدی میانجی )ر. ک: ص48 ـ 51 )زنوزی عالوه بر دانش فراوان و برخورداری از صفات پسندیدهای چون زهد و ورع، با بیان مباحث اخالقی و سیرهی عالمان ربّانی در شخصیت وی تأثیر بسیاری گذاشت.

You've just added this product to the cart: